Updates
06.11.2019 - Version 6.8.7 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border

România

 

Adi007

 • La finalizarea unui rob solo se vor primi 5 exp pentru clan.
 • Anumite interioare pentru HQ-urile unor facțiuni care au cerut acest lucru, au fost modificate.
 • Comanda /sban poate fi folosita acum de la admin nivel 1.
 • Au fost adăugate două noi pattern-uri pentru circuitul electric de la Solo Rob.
 • Comanda /recon poate fi folosită de acum și de către liderii facțiunilor, însă numai pe membrii din propria facțiune.
 • Helperii vor primi 0.2 puncte pentru fiecare /cn.
 • Textul VIP poate fi repoziționat de către proprietar pe vehicul folosind /v(ehicles). De asemenea, anulând procesul de editare a poziției, vă va plasa textul automat pe poziția prestabilită care era și până acum.
 • Liderii de clanuri vor avea pe /clanmembers la selectarea unui membru, o opțiune nouă referitoare la puterea acelui membru în clan. Astfel, liderul clanului va putea oferi următoarele accese oricărui membru dorește:
  • Acces la invitarea unui membru în clan.
  • Acces la eliminarea unui membru din clan.
  • Acces la deschiderea/închiderea aplicațiilor.
  • Acces la promovări/retrogradări.
  • Acces la aplicarea/ștergerea unui avertisment în clan.
  • Acces la înrolarea/ștergerea membrilor din warurile de clan.
 • Comanda /backup folosita de membrii din ganguri va folosi pe harta un marker de culoare mov pentru a nu se mai confunda pe turf cu o culoare a unui gang.
 • Mai multe probleme/bug-uri raportate pe forum au fost rezolvate.

 

 • A fost adăugat un nou job de Chimist:
  • Jobul este unul legal, poate fi luat de la nivel 1 și este localizat în apropierea orașului Los Santos.
  • Acțiunea acestui job constă în ambalarea medicamentelor și livrarea lor către spitale, de unde veți obține bani și, uneori, anumite kit-uri medicale / de dependență.
  • La tastarea comenzii /work se va începe munca la job, fiind plasați într-un interior special amenajat.
  • Va trebui pe rând să porniți generatoarele electrice, să cărați niște cutii în camera de ambalare și să le plasați în mașina care le ambalează cu medicamente. Mai departe veți avea ca misiune să le livrați la un spital și să vă întoarceți înapoi la fabrica de medicamente, moment în care vă veți primi recompensa.
  • Câștiguri și particularități:
   • Rank 1:
    • Aleatoriu între $1440 și $1550.
    • 30% șanse să primiți un Kit Medical, 10% șanse să primiți un Kit de Dependență.
    • Se va folosi Mule ca vehicul de transport.
    • Pentru a trece la rank 2 se vor efectua 30 de curse.
   • Rank 2:
    • Aleatoriu între $1488 și $1588.
    • 35% șanse să primiți un Kit Medical, 15% șanse să primiți un Kit de Dependență.
    • Se va folosi Mule ca vehicul de transport.
    • Pentru a trece la rank 3 se vor efectua încă 60 de curse.
   • Rank 3:
    • Aleatoriu între $1536 și $1636
    • 40% șanse să primiți un Kit Medical, 20% șanse să primiți un Kit de Dependență.
    • Se va folosi Yankee ca vehicul de transport.
    • Pentru a trece la rank 4 se vor efectua încă 120 de curse.
   • Rank 4:
    • Aleatoriu între $1584 și $1684.
    • 45% șanse să primiți un Kit Medical, 25% șanse să primiți un Kit de Dependență.
    • Se va folosi Yankee ca vehicul de transport.
    • Pentru a trece la rank 5 se vor efectua încă 240 de curse.
   • Rank 5:
    • Aleatoriu între $1632 și $1732.
    • 50% șanse să primiți un Kit Medical, 30% șanse să primiți un Kit de Dependență.
    • Se va folosi orice vehicul personal ca vehicul de transport.
   • Note:
    • Sumele de bani menționate sunt plățile de bază. La acestea se vor adăuga eventualele bonusuri, de exemplu cel de la Cont Premium, de la Maraton sau de la Jobul Zilei.
    • Pentru fiecare cursă finalizată se vor contoriza 6 exp pentru clan și 6 puncte pentru maraton.
    • Un jucător poate deține maxim un număr de Kit-uri (cumulat, medicale și de dependență) egal cu rankul său (de ex. la rank 3, maxim 3 Kit-uri).
  • Pentru a vedea câte Kit-uri dețineți, se va tasta comanda /usekit (simplu).
  • Pentru a folosi un Kit se va folosi /usekit <medic/addiction>:
   • Kit medical: Oferă 100 HP.
   • Kit dependență: Scade nivelul dependenței de droguri cu 30 de unități.
   • Comanda funcționează și la waruri.
  • Kit-urile nu vor mai putea fi cumpărate de la 24/7, ele vor putea fi obținute numai din jobul de Chimist.
  • Cele 2 tipuri de Kit-uri pot fi introduse și în afaceri prin /trade.
  • Comanda /killcp vă va opri din muncă (veți eșua misiunea).

 

 • Sistemul vechi de loterie (/lotto) a fost eliminat, fiind înlocuit de unul nou pe ideea 6 din 49:
  • Comanda /lotto va funcționa numai într-un 24/7 și va deschide o interfață grafică prin care veți putea să vă cumpărați bilete la lotto, alegând 6 numere de la 1 la 49.
  • Puteți cumpăra oricât de multe bilete doriți, prețul unui bilet fiind de $2.000, bani care se acumulează într-un POT.
  • Extragerea numerelor norocoase va avea loc în fiecare miercuri și duminică, la ora 19:00 (ora României).
  • Înaintea extragerii cu 5 minute se va anunța în chat ca urmează extragerea. Pentru a vizualiza extragerea live (cum se extrag numerele aleatoriu), trebuie să mergeți într-un 24/7 și să deschideți interfața /lotto înainte de 19:00 sau chiar și în timpul extragerii (daca nu s-a finalizat deja).
  • În timpul extragerii nu se vor putea plasa bilete noi.
  • Se consideră bilet câștigător un bilet care are cel puțin 3 numere dintre cele extrase:
   • Biletele cu 6 numere câștigătoare: Un astfel de bilet va face ca întreg Pot să fie oferit câștigătorului.
   • Biletele cu 5 numere câștigătoare: Un astfel de bilet va face ca jumătate din Pot să fie oferit câștigătorului.
   • Biletele cu 4 numere câștigătoare: Un astfel de bilet va face ca 25% din Pot să fie oferit câștigătorului.
   • Biletele cu 3 numere câștigătoare: Un astfel de bilet va face ca 10% din Pot să fie oferit câștigătorului.
   • Note:
    • Dacă există mai multe bilete câștigătoare, procentul din Pot alocat acelor bilete se împarte în mod egal între câștigători.
    • Câștigătorii vor fi anunțați în chat, la fel și numerele biletelor lor, la fel și numerele extrase.
    • În inferfața /lotto există un nume al ultimului câștigător la lotto. Dacă vor câștiga mai mulți jucători acolo va apărea numele câștigătorului care a plasat primul biletul câștigător.
  • Notă: Este posibil ca sumele/procentele menționate să se modifice pe viitor în funcție de cum evoluează popularitatea sistemului.

 

TheKillerFish

 • Jucătorii somaţi de poliţie nu vor putea folosi comanda /throw guns/drugs timp de aproximativ 2 minute de la ultima somaţie.
 • Jobul Car Jacker (Hoţ de maşini) permite la skill 5 alegerea tipului de misiune, astfel că nu se vor mai putea fura doar maşini de poliţie la acest skill.
 • Jucătorii cu nivel 110 sau mai mare vor beneficia de bonusuri la plata de la Rob şi de la joburi, astfel:
  • Level 110-129: 5% bonus la Job
  • Level 130-149: 10% bonus la Job
  • Level 150-169: 15% bonus la Job
  • Bonusul creşte cu 5% la fiecare 20 de niveluri. Regula continuă până se atinge un bonus de 100%.
  • Level 120-139: 5% bonus la Rob
  • Level 140-159: 10% bonus la Rob
  • Level 160-179: 15% bonus la Rob
  • Bonusul creşte cu 5% la fiecare 20 de niveluri. Regula continuă până se atinge un bonus de 100%.
 • Helperii vor putea transfera o cerere de ajutor către admini, dacă este nevoie, prin comanda /nreport.
 • Alte modificări minore.

 


 

English

 

Adi007

 • At the end of a solo rob, 5 exp will be received for the clan.
 • Some interiors for the HQs of some factions that have requested this have been modified.
 • The /sban command can now be used from level 1 admin.
 • Two new patterns have been added for Solo Rob's electric circuit.
 • The command /recon can now be used by faction leaders, but only on members of their own faction.
 • Helpers will receive 0.2 points for each /cn.
 • The VIP text can be repositioned by the owner on the vehicle using /v(ehicles). Also, by canceling the position editing process, it will automatically place your text in the default position that it was until now.
 • Clan leaders will have on /clanmembers a new option regarding the power of that member in the clan. Thus, the leader of the clan will be able to offer the following accesses to any member he wants:
  • Access to the invitation of a member in the clan.
  • Access to remove a member from the clan.
  • Access to open / close applications.
  • Access to promotions / demotions.
  • Access to applying / deleting a warning in the clan.
  • Access to the enrollment / deletion of members of clan wars.
 • The command /backup used by gang members will use a purple marker on the map to avoid confusion on the turf with a gang color.
 • Several issues / bugs reported on the forum have been resolved.

 

 • Added a new Chemist job:
  • The job is legal, can be taken from level 1 and is located near Los Santos.
  • The action of this job consists in packing medicines and delivering them to hospitals, where you will get money and sometimes some medical / addiction kits.
  • When typing the /work command, the job will start, being placed in a specially arranged interior.
  • You will have to turn on the electric generators one by one, carry some boxes into the packing room and place them in the machine that packs them with medicines. Later, you will have the task of delivering them to a hospital and returning to the medicine factory, at which point you will receive your reward.
  • Earnings and features:
   • Rank 1:
    • Random between $1440 and $1550.
    • 30% chance of receiving a Medical Kit, 10% chance of receiving an Addiction Kit.
    • The Mule will be used as a transport vehicle.
    • To move to rank 2, 30 deliveries will be performed.
   • Rank 2:
    • Random between $1488 and $1588.
    • 35% chance of receiving a Medical Kit, 15% chance of receiving an Addiction Kit.
    • The Mule will be used as a transport vehicle.
    • To move to rank 3, another 60 deliveries will be performed.
   • Rank 3:
    • Random between $1536 and $1636
    • 40% chance of receiving a Medical Kit, 20% chance of receiving an Addiction Kit.
    • Yankee will be used as a transport vehicle.
    • To move to rank 4, another 120 deliveries will be performed.
   • Rank 4:
    • Random between $1584 and $1684.
    • 45% chance of receiving a Medical Kit, 25% chance of receiving an Addiction Kit.
    • Yankee will be used as a transport vehicle.
    • To move to rank 5, another 240 deliveries will be performed.
   • Rank 5:
    • Random between $1632 and $1732.
    • 50% chance of receiving a Medical Kit, 30% chance of receiving an Addiction Kit.
    • Any personal vehicle will be used as a transport vehicle.
   • Notes:
    • The amounts of money mentioned are the basic payments. To these will be added any bonuses, for example, the Premium Account, the Marathon or the Job of the Day.
    • For each completed delivery will count 6 clans exp and 6 marathon points.
    • A player can hold a maximum number of Kits (cumulative, medical and addictive) equal to his rank (eg at rank 3, maximum 3 Kits).
  • To see how many Kits you have, type /usekit (simple).
  • To use a Kit you will use /usekit <medic / addiction>:
   • Medical Kit: Provides 100 HP.
   • Addiction Kit: The level of drug addiction decreases by 30 units.
   • The command also works in wars.
  • The kits will no longer be available for purchase from 24/7, they can only be obtained from the job of Chemist.
  • The 2 types of Kits can also be introduced in trades through /trade.
  • The /killcp command will stop you from working (you will fail the mission).

 

 • The old lottery system (/lotto) was eliminated, being replaced by a new one on idea 6 of 49:
 • The command /lotto will only work in 24/7 and will open a graphical interface through which you will be able to buy lotto tickets, choosing 6 numbers from 1 to 49.
 • You can buy as many tickets as you want, the price of a ticket being $2,000, money that accumulates in a POT.
 • The lucky numbers draw will take place every Wednesday and Sunday, at 19:00 (Romanian time).
 • 5 minutes before the lottery draw, it will be announced in the chat that the extraction will follow. To view live the extraction (how the random numbers are extracted), you must go in a 24/7 and open the interface /lotto before 7pm or even during extraction (if not already finished).
 • No new tickets will be placed during the extraction.
 • The winning ticket is considered a ticket that has at least 3 numbers of those extracted:
  • Tickets with 6 winning numbers: Such a ticket will make the whole Pot to be offered to the winner.
  • Tickets with 5 winning numbers: Such a ticket will make half of the Pot to be offered to the winner.
  • Tickets with 4 winning numbers: Such a ticket will make 25% of the Pot to be offered to the winner.
  • Tickets with 3 winning numbers: Such a ticket will make 10% of the Pot to be offered to the winner.
  • Notes:
   • If there are several winning tickets, the percentage of Pot allocated to those tickets is divided equally between the winners.
   • The winners will be announced in chat, as well as their ticket numbers, as well as the numbers drawn.
   • In the /lotto interface there is a name of the last winner in the lottery. If more players win in the same day, there will be the name of the winner who placed first the winning ticket.
 • Note: The mentioned amounts / percentages may change in the future depending on how the popularity of the system evolves.

 

TheKillerFish

 • The /throw drugs/guns command can't be used for 2 minutes after the last cop summon.
 • The Car Jacker job allows skill 5 players to choose other types of missions than stealing department vehicles.
 • Players with level 110 or higher get bonuses for Robberies and at jobs, as follows:
  • Level 110-129: 5% Job bonus
  • Level 130-149: 10% Job bonus
  • Level 150-169: 15% Job bonus
  • The bonus increases with 5% for every 20 levels. This rule applies until the bonus reaches 100%.
  • Level 120-139: 5% Rob bonus
  • Level 140-159: 10% Rob bonus
  • Level 160-179: 15% Rob bonus
  • The bonus increases with 5% for every 20 levels. This rule applies until the bonus reaches 100%.
 • Helpers can forward a help request to the admins, if needed, using the /nreport command.
 • Other minor changes.
24.10.2019 - Version 6.8.6 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
14.10.2019 - Version 6.8.5 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
03.10.2019 - Version 6.8.4 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
26.09.2019 - Version 6.8.3 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
20.09.2019 - Version 6.8.2 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
12.09.2019 - Version 6.8.1 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
30.08.2019 - Version 6.8.0 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
23.08.2019 - Version 6.7.8 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
19.08.2019 - Version 6.7.7 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2019 - Version 6.7.6 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2019 - Version 6.7.5b - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
27.05.2019 - Version 6.7.5 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2019 - Version 6.7.4 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
09.05.2019 - Version 6.7.3 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
30.04.2019 - Version 6.7.2 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
21.04.2019 - Version 6.7.1 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
08.04.2019 - Version 6.7.0 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2019 - Version 6.6.9 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
27.02.2019 - Version 6.6.8 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
20.02.2019 - Version 6.6.7 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
21.01.2019 - Version 6.6.4 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
11.01.2019 - Version 6.6.3 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
07.01.2019 - Version 6.6.2c - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2018 - Version 6.6.1 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
18.11.2018 - asd - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
26.10.2018 - Version 6.5.9b - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
19.09.2018 - Version 6.5.9 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
16.09.2018 - Version 6.5.8b - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
09.09.2018 - Version 6.5.8 - by Adi007
5    star_border star_border star_border star_border star_border
31.08.2018 - Version 6.5.7 - 10 Years Together! - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
13.08.2018 - 3634634 - by Adi007 and FnZ.
0    star_border star_border star_border star_border star_border
01.08.2018 - Version 6.5.5 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
12.07.2018 - 6.5.4 - by FnZ. and Adi007
5    star_border star_border star_border star_border star_border
29.05.2018 - Version 6.5.3 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
18.02.2018 - 6.5.1 - by FnZ. and Adi007
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.01.2018 - Version 6.5.0 - by Adi007
5    star_border star_border star_border star_border star_border
04.01.2018 - 6.4.9 - by FnZ. and Adi007
5    star_border star_border star_border star_border star_border
24.12.2017 - Version 6.4.8 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
13.12.2017 - Version 6.4.7 - by Adi007 and FnZ.
0    star_border star_border star_border star_border star_border
09.12.2017 - Version 6.4.6 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2017 - Version 6.4.5b - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
27.11.2017 - Version 6.4.5 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
17.11.2017 - Version 6.4.4 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
29.10.2017 - 6.4.3 - by Adi007 and FnZ.
5    star_border star_border star_border star_border star_border
24.09.2017 - Version 6.4.2 - by Adi007 and FnZ.
5    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2017 - Version 6.4 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2017 - Version 6.3.9 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2017 - Version 6.3.8 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
22.04.2017 - Version 6.3.7 - by Adi007
3    star_border star_border star_border star_border star_border
08.04.2017 - 6.3.6 - by Adi007
0    star_border star_border star_border star_border star_border
29.03.2017 - a - by Adi007
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
24.02.2017 - Version 6.3.5 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
05.02.2017 - Version 6.3.4b - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
31.01.2017 - 6.3.4 - by Adi007
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.12.2016 - Version 6.3.3b - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2016 - Version 6.3.3 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
24.10.2016 - Version 6.3.2b - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.08.2016 - Version 6.3.2 - by [F4L]KillerFish and Adi007
5    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2016 - Version 6.3.1b - by Adi007
1    star_border star_border star_border star_border star_border
28.07.2016 - Version 6.3.1 - by [F4L]KillerFish and Adi007
3    star_border star_border star_border star_border star_border
09.07.2016 - Version 6.3.0 - by Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
04.07.2016 - Version 6.2.9 - by [F4L]KillerFish
2    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2016 - Version 6.2.8 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
25.06.2016 - Version 6.2.7 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
16.06.2016 - Version 6.2.6b - by [F4L]KillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2016 - Version 6.2.6 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2016 - Version 6.2.5 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
27.04.2016 - Version 6.2.4 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2016 - Version 6.2.3 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2016 - Version 6.2.2b - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2016 - Version 6.2.2 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2016 - Version 6.2.1 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
15.02.2016 - Version 6.2.0 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
25.01.2016 - Version 6.1.9 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2016 - Version 6.1.8 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
29.12.2015 - Version 6.1.7 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
18.12.2015 - Version 6.1.6 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2015 - Version 6.1.5 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
22.11.2015 - Version 6.1.4 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
08.11.2015 - Version 6.1.3 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
29.10.2015 - Version 6.1.2 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
20.10.2015 - Version 6.1.1 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
28.09.2015 - Version 6.1.0 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
12.09.2015 - Version 6.0.9b - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
31.08.2015 - Version 6.0.9 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
23.08.2015 - Version 6.0.8 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
09.08.2015 - Version 6.0.7 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
03.08.2015 - Version 6.0.6 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
15.07.2015 - Version 6.0.5 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
05.07.2015 - Version 6.0.4 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2015 - Version 6.0.3 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
22.06.2015 - Version 6.0.2 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
14.06.2015 - Version 6.0.1b - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
31.05.2015 - Version 6.0.1 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
13.05.2015 - Version 6.0.0 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
06.05.2015 - Version 5.8.9 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2015 - Version 5.8.8 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
05.04.2015 - Version 5.8.7 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
30.03.2015 - Version 5.8.6 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
21.03.2015 - Version 5.8.5 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
07.03.2015 - Version 5.8.4b - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border